Retourbeleid

Het retourbeleid van Five Diamonds is hieronder weergegeven. Voor onze volledige algemene voorwaarden kunt u hier terecht.

Artikel 4 - Herroepingsrecht Bij levering van producten: 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 3 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels E-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 5 werkdagen dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
6. die snel kunnen bederven of verouderen; 
7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 8. voor losse kranten en tijdschriften; 
9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
i. voor voeding supplementen 

11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
14. betreffende weddenschappen en loterijen.